تعرفه تبلیغات در صفحه  نمایندگان نینجارنجر استان ها در وب سایت:

قیمت ها به صورت تومان می باشد

۱ماهه: ۲۰,۰۰۰ تومان

۳ ماهه: ۶۰,۰۰۰ تومان

۶ ماهه: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ ساله: ۱۹۰,۰۰۰ تومان


 

نکات:

حداقل و حداکثر ۱و۲ عکس  باید فرستاده شود.
مشخصات نماینده و یا استاد با ذکر نام استان و شهر.

آدرس باشگاه

شماره تماس

 

 

***با ما می توانید شناخـته شوید***