بخش ۱ :مبانی روانشناسی ورزشی
ابعاد روانشناسی ورزشی: هر دانشی دارای دو بعد می باشد:
۱ .مفاهیم (تعاریف و مباحث نظری)
۲ .کاربردها (زمینه های پژوهشی و راهبردهای عملیاتی)
و روان شناسی ورزشی نیز همچون سایر دانش های جامع و کامل این دو بعد را داراست.
مفاهیم:
روان شناسی: علم مطالعه رفتارها و حالت های روانی انسان. ورزش یک رفتار است. بنابراین روان شناسی ورزشی:
دانش مطالعه ، شناخت و توسعه رفتارها و حالتهای روانی ورزشکاران و سایر افرادی است که به نوعی در محیط ورزش
درگیر می باشند.
کاربردها:
اهم کاربردهای روان شناسی در محیط ورزش و فعالیت بدنی :
۱ .توسعه دانش های وابسته در یادگیری ، آموزش ، تمرین و گزینش ورزشکاران
۲ .ایجاد خودباوری – اعتماد به نفس
۳ .ایجاد انگیزه و انرژی روانی مناسب
۴ .کاهش برانگیختگی و اضطراب
۵ .افزایش توجه و تمرکز
۶ .تنش زدایی و آرامش بخشی۰٫