نینجاها در زمان های قدیم

در زمان های قدیم که نینجاها به عنوان افرادی مخوف مشخص شده بودند و در خدمت اربابان بودند تکنیکهایی که میساختند فقط برای زمان جنگ بوده و اینکه چگونه در برابر دشمن که قصد جان نینجا را دارد بایستند. پس تکنیک های عملیاتی نینجاها تنکینکهایی است که برای جنگ واقعی به کار میرود. نینجاها استاد […]

Read more