اصطلاحات در نینجارنجر

در هر ورزشی اعم از شنا، والیبال،تنیس و… اصطلاحاتی برای هر حرکت خاص یا آموزش یک مرحله یا نام گذاری پله به پله مراحل یادگیری وجود دارد. اهمیت این اصطلاحات در ورزش های رزمی و در هرکدام از رشته های آن دو چندان است و به علت کاربردهای زیاد آن در آموزش و یادگیری دانستن این اصطلاحات و مفهوم و معادل آن برای هنر جویان بسیار ضروری است.

 

لغتنامه مربیان

واژه                                 معنی

نینجا                                 فردی فوق العاده

نین جوتسو                         هنر مخفی شدن

سن پای                             ارشد

کانچو                               بنیانگذار

چانین                                رهبر گروه

نی جین، جی نین                  هنر جوی مخصوص

یامابوشی                           زاهدان کوهستان

یودانشا                              دارنده کمربند سیاه

فودوکن                             مشت افقی شکل

هاپاکن                              کف دست

شیتو کن                            مشت جمع شده که شصت به طرف جلو باشد

کایتن کن                           دست نیمه جمع شده با انگشتان

شاکوکن                            پنجه دست برای پاره کردن بدن

شوکی کن                          ضربه زدن توسط نوک آرنج

شوتوکن                            ضربه زدن توسط تیغ دست

شیکان کن                          ضربه زدن توسط انگشتان نیمه بسته شده

کی کومه                           ضربه پیستونی پا

 گاری                               دروکردن ، جارو کردن پا

تامشی واری                       شکستن اجسام

اوشیرواشی بارای                 دروکردن از پشت پای حریف

تکنیک اوی گری                  لگد پرتابی

موروته                             استفاده از دودست

سیکن زوکی                       مشت پیستونی

شینوبی ایری جوتسو             هنرمهارت های نهان کاری

سی شین تکی کیویو              هنرشاد کردن روحیه

چی مون جوتسو                   شناخت جغرافیا وعوارض طبیعت

 چوهوجوتسو                      رزم بهتری (سری)

 هنسوجوتسو                       هنر درمان درد

هوتنکان کیوجوتسو               علوم فلسفه

می کی یو                          مهارت های ویژه یاعلوم سری

کیومون جوتسو                    هنرمطالعه ومشاهده

بوریا کوجوتسو                    استراتژی (علوم حمله ولشگر کشی )

کوجونو                             تنفس وکنترل آن

سوی رن جوتسو                  هنر مهارت های آبی

 باجوتسو                           مهارت های اسب سوار ی

کوبودو                              کاربا سلاح

 کوبودوجوتسو                     سلاح های سنتی

ایبوکی                              یک سری فنون تنفسی

سن جوتسو                         هنر استراتژی

کیای جوتسو                       صدا و یا فریاد نینجا

تای جوتسو                         هنردفاع شخصی

کن جوتسو                          هنر استفاده از شمشیر

یاری جوتسو                       هنراستفاده از نیزه  نینجا

شوریکن جوتسو                   هنر تیغ انداختن

یوگی جوتسو                       هنرآواز وموسیقی

کاجوتسو                            هنرآتش وانفجار

کومی مان جوتسو                 هنر مطالعه

نین کو جوتسو                       هنر استفاده از سلاح های سنتی

دان شین                            تکنیک های مشت لرزان

سان شین نوکاتا                    ۵تکنیک و کاتاهای سنتی و پایه

کوشی جوتسو                      فنون ازپا درآوردن حریف با انگشتان

جی یوکو کامائه                     وضعیت های بدن در حالت های متفاوت

هیگا                                 عوض کردن حالت

رتسو                                یکی از فرم های کوجی نواین

 ماواته                              برگردید، بچرخید

ای هو                               تمرین

 فودوتاچی، داچی                  حالت آماده باش

مائه ، شومن                       جلو،  روبه رو

گاشوکو                             کمپ آ موزشی، اردوی تمرین

نیدان                                پریدن ازروبرو

سایو                                 پهلو

گیالو                                 انجام معکوس

میگی                                راست

هیداری                             سمت چپ

 امبوس                             مسیر حرکات نرم

کامائه                               وضعیت بدنی یا طرز ایستادن

هیشو هو                            همیشه برنده

اوچی کاتا                           حرکات دورانی

اوچی اوتوشی                      ضربه به فرق سر

کامائه بو                            گارد بابو

یوکو اوچی                         ضربه به پایین

دایشا ـ مواشی بو                  حرکت دایر ه ای بزرگ از روبه رو

هی تو نو کامائه                   حالتی که چوب پشت بدن است برای حمله

ایدوکیهون                          تکنیک های پایه

 نیدان مائه ما واشی بو           چرخش بالای سر برای زدن ضربه به پایین

 کاتا ـ سوکاشی بو                 گرفتن چوب اززیر بغل

سوبوری بو                           برش زدن به وسیله بو

یوسه نیگی                           گرفتن بواز انتها (شبیه گرفتن شمشیر)

بو                                      چوب

شوریکن                              ستاره

بو شوریکن                         ستاره قلمی شکل

 واکی زاشی کاتانا                شمشیر کوچک

 کوری ساری                       زنجیر همراه با وزنه کوچک

اوشیرواوکمی                      افت از پشت

یوکواوکمی                         افت از پهلو

زای                                   زانو زدن

 کایتن،های                         چرخش

 فوسه می                           افت به جلو روی زمین

  کایتن                              غلت سنتی

  زنپو کایتن                        غلت  از روبرو

اوشیرو کایتن                      غلت به پشت

 یوکوکایتن                         غلت از پهلو

 مائه کایتن                         پشتک به جلو

هاداکا جیمه                        خفه کردن، گرفتن گلوی حریف

کومی گی                           لباس حریف راگرفتن

اوی                                  پرتاب لحظه

نی گه                               فرار کردن

 ناگه                                  پرتاب

 نوسومی آشی                     حرکت پادزدان

 اوی شوتو                         پرتاب لبه دست

 سوری کومی                      یک قدم به جلو

 شیمه                               خفه کردن

 نکاده                               پنجه گربه

موته اوکمی                        پشتک زدن ـ افت جلو بدون استفاده از دست ها

ری                                  احترام وتواضع

 نارانده                              به صف شوید

دوجو، ماچی                       سالن تمرین

 شومن                              روبه رو

اُنه گای شیماس               خواهش کردن برای ورود به کلاس

یوی                                 آماده، خبردار

کی ری                             تعظیم رسمی

زایشین                              پشتکار قوی داشتن

آریگاتو گزای ماشتا                تشکر از استاد برای وقت گذاشتن درتمرین

 دمو آریگاتو گزای ماشتا          بسیار متشکرو سپاسگذارم

 تاتامی                                 حصیر، زمین مسابقه

 بوو                                    رزمی ،جنگی ، نظامی

واکاری ماشی تا                      من می فهمم

ای                                      نه

 های ، یسای
بله ،  سلام

 واکاری مسن                      من نمی فهمم

ای هو                               تمرین

 کیو                                 درجه، ردیف

 سودسو                             بسیار خوب

دمو                                  متشکرم

هاتا                                   پرچم

 زابوتون                              تشک مخصوص برای نشستن درمنازل ژاپنی

 هیوتکی                            هدف ، سیبل تمرین ، میت ضربه زنی درتمرینات

گی                                   لباس

سوگی                               گذشت زمان

موکوسو                            تمرکز کردن، فکر کردن

کاشا                                 قرقره ای کوچک برای عبور

شی دوشی                          مربی  با تجربه  دان ۴ به بالا

لغتنامه داوران

جی یو                               آزاد

 کامائه                              گارد

کی آی                              فریاد برای حمله

اوکه                                 دفاع

 تسوکی                            ضربه

 تای ساباکی                      جاخالی

یامه                                  پایان

یاسوکو کومیته                     مبارزه قراردادی

موسوکونتی                        بیشتر کارکردن

کومیته                              مبارزه

هیکه واکه                          مساوی

هاجیمه                              شروع

ساسائه                              افزایش

 کیمه                                قدرت

توری ماسن                        غیر قابل قبول

هانمی                               نیم رخ

اوپن کومیته                        مبارزه کنترلی

شیکاکو                             اخراج

 هاشی                            حد، مرز

وازاری                             نیم امتیاز

چوگای                              منطقه خارج تاتامی

نوکاچی                             پیروز

کی کن                              شرکت نکردن حریف

هیوش                               ریتم

ایپون                                یک امتیاز

هانسوکو                            اخراج

شیرو، هاکو                        سفید

آکا                                   قرمز

کیکن                                کناره گیری حریف

هان داکن                           مشت نیمه بسته

آیوچی، دوچی                      همزمان زدن ضربات

موتونوایچی                        سرجا برگردید

 هانته ای، هانتی                  رای گیری

سوگی، جی کان                   وقت ، زمان

آکا ایپون                            قرمز یک امتیاز

آکانوکاچی                          سفید برنده شد

شوبوسامبوهاجیمه                 شروع کن باامتیاز سه

این بو آکا                           قرمز فعال تر

شوبوهاجیمه                        تمدید مسابقه

موبونی                             اخطارکنترل نکردن

تسوزوکته، انچو                   ادامه بدهید

ماکرو                               بازنده، شکست خورده

چوئی                                خطا، اخطار

رنشوشیای                          تمرینات مسابقه ای

سون، دومه                          کنترل ضربه حدود، ضربه ( یک اینچ فاصله تا هدف )

نائوته                                  راحت بودن، ریلکس ، آزاد ازتمرین

ضربات  و دفاع دست:

سیکن چو کو سو کی                    ضربه مشت باقفل آرنج

سیکن اوی سوک                         ضربه ی موافق مشت درحال حرکت

سیکن گیاکو سوکی                     ضربه ی مشت مخالف درحال حرکت

شوتو سوتو اوچی                        ضربه با تیغه دست از بیرون

شوتو اوچی اوچی                        ضربه با تیغه دست از خارج

تتسویی سوتو اوچی                     ضربه با لبه ی خارجی مشت از داخل

شوتو اوچی اوکه                         دفاع باتیغه ی دست از داخل

شوتو سوتو اوکه                          دفاع تیغه ی دست از خارج

تی شو سو کی                          ضربه با کف دست

یوهان نو کیته                              ضربه ی مستقیم با تمام انگشتان

نی هان نو کیته                           ضربه ی مستقیم با نوک دو انگشت

ایپان نو کیته                               ضربه ی مستقیم با نوک یک انگشت

جودان اگه اوکه                          دفاع بالارونده با ساعد

تتسویی یوکو اوچی                     ضربه ی بیرونی از داخل به پهلو

اوراکن یوکو اوچی                        ضربه با مشت دورانی از داخل به خارج

امپی سوتو چودان اوچی               ضربه ی دورانی آرنج از بیرون به قسمت بالا

امپی اوچی اوچی                       ضربه ی دورانی با آرنج از داخل

امپی سوتو چودان اوچی                ضربه ی دورانی با آرنج از بیرون به وسط بدن

اوده اوچی اوکه                          دفاع با ساعد از داخل

اوده سوتو اوکه                           دفاع با ساعد از بیرون

شوتو اوچی اوکه                         دفاع باتیغه ی دست از داخل

شوتو سوتو اوکه                          دفاع با تیغه ی دست از بیرون

زوکی وا زا                                 تکنیک های مشت زدن

ضرپات پا:

هیزا گری                                  لگد با زانو

هیزا ماواشی گری                      لگد دورانی با زانو

یوکو گری که  کومی                    لگد فشاری به پهلو

اوچی آشی با رای                      دروی پا از داخل

او شیرو گری که  آگه                   لگد بالا رونده به پشت

او شیرو گری که کومی                 لگد فشاری به پشت

ما اورا ماواشی گری                    لگد دورانی با کف پای جلو از داخل

مای یوکو گری                            لگد با تیغه ی پای جلو

مای کاکا تو گری                         لگد با پاشنه ی پای جلو

مای اوشیرو گری                        لگد به پشت با پای جلو

اوشیرو مای گری                        لگد مستقیم با سینه ی پای عقب

اوشیرو اورا ماواشی گری              لگد دورانی با کف پای عقب

اورا ماواشی گری                       لگد با پای عقب از داخل

اوشیرو کا کا تو گری                    لگد با پاشنه ی پای عقب

اوشیرو یوکو گری                        لگد با تیغه ی پای عقب

فومی کومی                              لگد با پاشنه (پیستونی)

فـیلـیـپـیـنی                               فـیلـیـپـیـنی

نیدان گری                                لگد دوتایی

توبی مای گری                           لگد جهشی با سینه ی پای جلو

توبی مای ماواشی گری                لگد جهشی دورانی با پای جلو

توبی مای کاکاتو گری                   لگد جهشی با سینه ی پای عقب

توبی مای اورا ماواشی                 لگد جهشی دورانی از داخل

توبی مای یوکو گری                     لگد جهشی با تیغه ی پای جلو

ساکاتا                                     حرکت قیچی

توبی اوشیرو گری                        لگد جهشی به پشت

مای آشی ساکاتا                       قیچی با پای جلو

اوشیرو ساکاتا                           قیچی با پای عقب

توبی اوشیرو اورا ماواشی گری        لگد جهشی با پای عقب از داخل

شیوه‌های صحیح گرم کردن

گرم کردن و سرد کردن مسئله ای بسیار مهم و تأثیر گذار در ورزش رزمی نینجا می باشد و در ورزش های رزمی به دلیل ادغام سرعت و قدرت این مسئله از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. هرگز فکر نکنید یک نینجای حرفه ای و یا یک بدن آماده نیازی به گرم کردن و سرد کردن در قبل و بعد از فعالیت های ورزشی ندارد بلکه میبایست بدانید که یک نینجا و سطح ورزشی او هر قدر که بالاتر  برود به این مسئله اهمیت ویژه ای خواهد داد چرا که آسیب های فراوان ، عدم بازدهی تمرین ، افت بدنی ، تنها قسمتی از آسیب های توجه نکردن به گرم کردن و سرد کردن بدن در تمرینات ورزشی است.

گرم کردن قبل از شروع تمرینات ورزشی

ورزش باید با نرمش های ویِژه آغاز شود    ( ( نینجا ) )

نرمش های گرم کردن باعث افزایش درجه حرارت بدن به مقداری بیشتر ازحالت طبیعی بدن در فعالیت های معمول شخصمی شود که شامل کشش عضلات و نرمش های سبک با افزایش دادن ضربان قلب می باشد. انجام این حرکات به دستگاه سوخت و ساز شما کمک می کند تا برای نرمش های بعدی و تمرینات اصلی ورزشی آماده شوید. همچنین در مرحله گرم کردن، رگ های خون عضلات ، منبسط شده و برای دریافت خون بیشتر آماده میشوند.

نکاتی که در مورد گرم کردن باید درنظرداشت :     

گرم کردن باید از شدت مطلوبی برخوردار باشد تا ضمن بالا بردن درجه حرارت بدن و افزایش  تعرق ، موجب خستگی نشود. شدت و مدت گرم کردن باید بر اساس آمادگی یک نینجا یا ورزشکار و همچنین سطح ورزشی و نیازهای ویژه هر ورزشی تنظیم شود.( مهم )

آثار گرم کردن بر بدن تا چند ساعت باقی می ماند ، به شرطی که بی حرکتی زیاد مثل خواب یا هوای سرد وجود نداشته باشد .

فیزیولوژی گرم کردن بدن :

چنانچه در فیزیولوژی ورزش دیدیم که هر فرد ورزشکاری بتواند طوری بدنش را گرم نماید که به راحتی خون و اکسیژن به عضلات برساند ، آن فرد در آن جلسه تمرین بهتر عمل خواهد نمود ، چون خون فرد ورزشکار از اکسیژن سرشار بوده و مانع از استرس        سلول های عضلانی می شود و نمی گذارد اسیدلاکتیک در عضله جمع شود و باعث درد آن ناحیه گردد. در بالا بردن درجه حرارت توسط گرم کردن بدن ، دستگاه تنفس و عضلات تنفس بیشتر درگیر هستند و به دیافراگم که یکی از مهم ترین عضلات در تنفس است خون و اکسیژن  بیشتری رسیده و در نتیجه باعث بهبودی درتنفس فرد  نینجا یا ورزشکار می شود.

تمرین اصلی در دوجو ( محل باشگاه ) :

تمرین اصلی معمولاً شامل تمرین یک رشته ورزشی است که به پیشنهاد مربی توسط ورزشکار انتخاب می شود .هدف ورزشکار از شرکت در برنامه های ورزشی، عامل اصلی برای انتخاب نوع تمرین است. تمرین اصلی ممکن است ورزش تفریحی مثل دوچرخه سواری در پارک جنگلی حومه شهر و یا یک ورزش حرفه ای مثل تمرین طناب زدن شدید برای قهرمانی در دوی ۱۰۰ متر باشد.

واژه گرم کردن معانی مختلفی دارد. برای یکی به معنای پیاده روی سریع به مدت ۱۵ – ۲۰ دقیقه و برای دیگری حرکات انعطاف پذیری و کششی است و… اما فیزیولوژیست های ورزشی معتقدند که تمرینات گرم کردن برای آماده سازی قلب ، شش ها و عضلات ضروری است تا درطی تمرینات شدید ورزشی نیاز این اندام ها تامین شود زیرا در تمام فعالیت های ورزشی این اندام ها درگیر خواهند بود.

به طور کلی سه نوع تمرین کردن وجود دارد :

۱- تمرین کششی ایستا: این نوع تمرین باعث افزایش کششی عضله و کاهش مقاومت عضلات پیش از فعالیت ورزشی و همچنین انقباض بیشترعضله و کاهش درد و آسیب در آن ها می شود.

۲- گرم کردن عمومی: این تمرینات مثل دویدن آرام یا حرکات نرم به افزایش دمای بدن و تحریک قلب کمک می کند. شواهد دال بر این است که با افزایش دمای بدن (حداقل ۱درجه فارنهایت) یک سری تغییرات که به اجرای بهترحرکات ورزشی کمک می کند در عضله و جریان خون اتفاق می افتد.

همچنین گرم کردن عمومی ، قلب را آماده تحمل فشار در طول تمرینات سنگین ورزشی می کند و در پیشگیری از آسیب های قلبی در مراحل اولیه تمرین موثر است. تحمیل فشار ناگهانی به قلب بدون گرم کردن باعث کاهش جریان خون به عضله قلب و مشکلات جدی برای آن خواهد بود. بنابراین ضروری است که قبل از شروع فعالیت های شدید ورزشی به آرامی سیستم قلبی و عروقی را با برنامه گرم کردن عمومی آماده نماییم .

۳- گرم کردن عصبی عضلانی: ویژه مهارت اجرایی از طریق اعمال فشار کمتر از پرداختن به فعالیت اصلی است تا نسبت به تحریک مناسب عضلات و هماهنگی و سطوح بالای مهارتی آن ها اطمینان حاصل کنیم. به عنوان مثال مبارزه و یا اجرای تکنیک ها به صورت سایه و خیلی آرام
(بسیاری از ورزشکاران معتقدند که این این نوع گرم کردن باعث اجرای ماهرانه تری خواهد شد(

اصول زیر در گرم کردن بسیار مهم اند( این اصول را حتما به خاطر بسپارید)

۱-  صرف نظر از نوع تمرین، برنامه گرم کردن عمومی شامل حرکات سوندی کششی و راه رفتن آرام می باشد حتی اگر در سطوح بالای مهارتی هستید تفاوتی نمی کند.

۲- آماده ایجاد تغییرات جزیی در برنامه کششی خود باشید ممکن است گاهی نیاز بیشتری به حرکات انعطاف پذیری در خود احساس کنید .

۳-  گرم کردن باید به مدت۱۰ – ۱۵ دقیقه طول بکشد.

۴- حرکات کششی بعد از دویدن نرم ، باید آرام و در عین حال کامل باشد.

۵- حرکات کششی اولیه برای عضلاتی که فشار بیشتری را دریافت خواهند کرد باید آرام باشد.

۶- دویدن آرام باید متناسب با شدت و ویژگی فعالیت و سطح آمادگی جسمانی شما باشد.

۷- بین حرکات گرم کردن و فعالیت اصلی نباید بیش از چند دقیقه فاصله باشد.

۸- از برنامه گرم کردن باید احساس خوبی داشته باشید انواع مختلف گرم کردن را تجربه و سپس بهترین روش را انتخاب کنید.

۹-  بخشی از برنامه گرم کردن باید شامل تمرینات اختصاصی باشد که با فعالیت اصلی ارتباط پیدا می کند.

۱۰- سرد کردن و حرکات کششی را بعد از اتمام فعالیت به خاطر داشته باشید.

فیزیولوژی سرد کردن بدن :

پس از تمرینات متناوب چه به مدت طولانی و یا کوتاه ، سرد کردن بدن باید صورت بگیرد. سرد کردن بدن در جلسه بعدی تمرین بسیار بسیار موثر است. کسانی که پس از یک جلسه تمرین یک دفعه تمرین را قطع می کنند در واقع با افت ناگهانی ضربان قلب مواجه      می گردند و باعث می شوند که اسیدلاکتیک که بر اثر فشار تمرین حاصل شده است در بدن باقی بماند. اسیدلاکتیک باعث گرفتگی حاد و یا تأخیری می شود. بدین معنی که اسید موجود در خون که بایستی به کبد برده شود تا در آنجا شکسته شده و تبدیل به گلیکوژن شود و یا به صورت چربی درآید یا در مصرف عضله دیگری قرار گیرد انجام نشده و در عضله به صورت توده ای از اسید در میاید و از کارایی عضلانی می کاهد ولی اگر با استراحت فعال انجام پذیرد این گونه نخواهد شد و خون ، اسیدلاکتیک را به کبد برده و در آنجا آن را تجزیه خواهد نمود.

بهترین راه برگشت به حالت اولیه استراحت به صورت فعال خواهد بود. به این ترتیب که فرد به جای اینکه یک دفعه پس از تمرین بایستد با راه رفتن و انجام حرکات کششی و ورزشهای سبک ضربان قلب را کند کرده و سپس تمرین را قطع کند.

سرد کردن کمک می کند که اسید لاکیتک سریع تر دفع شود و در نتیجه خستگی کاهش یابد.

با افزایش ورودی خون از سیاهرگ های عضلات به قلب ، ضعف و سرگیجه احتمالی بعد از تمرین را کاهش می دهد.

احتمال کوفتگی عضلانی بعد از تمرین را کاهش می دهد و به کاهش آدرنالین خون کمک می کند.

تعاریف انعطاف پذیری علمی  :                                      

انعطاف پذیری (Flexibility) : قابلیت عضلات و تاندون ها برای کشیده شدن ، انعطاف پذیری نام دارد. در واقع انعطاف پذیری توانایی استخوان های بدن در میزان حرکت آنها در جهات مختلف حول مفاصل می باشد .

قدرت(Strength ) : میزان توانایی عضلات برای اعمال نیرو در زمان کوتاه

استقامت (Endurance ) : میزان توانایی عضلات در انجام فعالیت گروهی در مدت زمان طولانی

چالاکی (Agility ) : میزان توانایی فرد در تغییر دادن جهت حرکت بدن به طور سریع

تعادل (Balance ) : توانایی حفظ تعادل در وضعیت سکون و یا حرکت

سرعت (Speed ) : توانایی حرکت دادن بخش و یا تمام بدن به طور سریع

حرکات کششی (Stretching ) : حرکات کششی بسیار ضروری و مفید می باشند

حرکات کششی انواع گوناگونی دارند که به شرح زیر است :

۱- پویا (Dynamic ) در این نوع حرکات کششی عضلات نیز حرکت دارند و شامل حرکات آرام و کنترل شده ای می باشند که به تدریج به سرعت و دامنه آنها افزوده می گردد. مانند بالا و پایین کردن دستها از ناحیه کتف. نباید آن را با حرکات کششی بالستیک(Ballistic ) اشتباه گرفت. حرکات کششی بالستیک شدید بوده و هدف آن انجام حرکات فراتر از دامنه حرکت مفاصل و عضلات می باشد که خطرناک بوده و انجام آن را توصیه نمی کنیم.

۲- ایستا (Static ) : دراین کشش ها ، در مفاصل حرکت وجود نداشته و عضلات به تدریج کشیده می گردند. در واقع عضلات تا یک حدی کشیده شده و در همان وضعیت ثابت نگاه داشته می شوند (۲۰-۶ ثانیه

حرکات کششی ایستا به دو بخش تقسیم می شود : یکی حرکات کششی ایستایی فعال مانند خم کردن و بالا آوردن پا از ناحیه کمر و بالا نگاه داشتن آن تنها توسط عضلات و دیگری حرکات کششی ایستایی منفعل و یا غیرفعال برای مثال همان مثال فوق اما نگاه داشتن پا در وضعیت ثابت با کمک دست و یا قرار دادن پا روی میز و یا گرفتن پا توسط فرد دیگری .

۳ ایزومتریک (Isometric): در این حالت همانند حالت حرکات کششی ایستا ، حرکت در مفاصل وجود ندارد. اما تفاوت آن در این می باشد که هرگاه عضله ای کشیده می گردد فرد سعی می کند نیروی مقاومی بر خلاف آن کشش اعمال کند مثلا در مثال فوق هنگامی که پا بالا آورده می شود و روی میز قرار داده می شود فرد به آرامی سعی می کند پای خود را به سمت پایین بازگرداند.

سرد کردن بدن  برای یک نینجا                                                                                                  

در طول فعالیت شدید ورزشی عضلات ۸۵% خون خارج شده از قلب را مصرف می کنند. حتی بعد از قطع تمرین ، قلب به کار خود ادامه می دهد تا انرژی مورد نیاز عضلات بازسازی گردد. میزان خون خارج شده از قلب در نهایت به میزان خون برگشتی به قلب از طریق سیستم گردش خون ارتباط پیدا می کند. خونی که در اندام های پایینی وجود دارد مرتبط به انقباضات عضلانی و حرکات تنفسی بوده که از طریق سیاهرگ ها به قلب بر می گردد. زمانی که تمرین را قطع کردید هنوز خون در عضلات وجود دارد با وجود این اگر بعد از تمرین فعالیتی نداشته باشید انقباضات عضلانی مورد نیاز برای برگشت خون به قلب به حداقل می رسد و تجمع خون در اندام های تحتانی زیاد خواهد شد و باعث کاهش میزان خون برگشتی به قلب و احتمالا  قطع سیکل قلبی می شود که می تواند مشکلات جدی به بار آورد. سرد کردن همچنین باعث پیشگیری از ناراحتی های عضلانی ، سرگیجه و کاهش فرآورده های بیوشیمیایی ناشی از خستگی می شود. بنابراین ضروری است که بعد از پایان تمرینات به مدت ۵ دقیقه یا تا وقتی که ضربان قلب شما به زیر ۸۰ ضربه در دقیقه برسد آرام راه بروید. مدت زمان برگشت ضربان قلب به حالت طبیعی بستگی به شدت و مدت تمرین و میزان آمادگی جسمانی شما دارد .

چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟

چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟
با تأکید امروزی بر لاغر شدن تا حد امکان،بسیاری از ورزشکاران به طور مستمر برای کاهش وزن تلاش میکنند با این حال کاهش وزن همیشه عاملی برای بهبود کارآیی ورزشی نیست.در واقع بسیاری از متخصصین تغذیه ورزشی معتقدند که به وزن بدن بیش از تأثیر واقعی آن بر کارآیی ورزشکاران اهمیت داده شده است.ورزشکاران معمولاً در پی کاهش وزن بدن به یکی از سه دلیل زیر هستند:
حضور در ورزشهای زیبا(مثل نینجا رنجر، ژیمناستیک،شیرجه،اسکیت)
افزایش سرعت(مثلاً در دو،دوچرخه سواری)
رسیدن به یک رده وزنی خاص(مثل کشتی،بدنسازی)
آیا همیشه با کاهش وزن می توان بر کارآیی ورزشی افزود؟
گاهی اوقات ورزشکاران از اهداف رقابت ورزشی غافل می شوند و سعی میکنند به وزنی برسد که برای سلامت و کارآیی آنها مضر است.قبل از بحث پیرامون چگونگی کاهش بی خطر وزن،این امر حائز اهمیت است که رسیدن به وزن پایین تر همیشه بهترین راه برای بهبود کارآیی نیست.
برخی ورزشکاران این تعبیر را دارند که حداقل وزن،مطلوبترین وزن بدن است.ولی وزن بدن مطلوب در واقع وزنی است که هم سلامت و کارآیی خوب را باعث میگردد و هم بدست آوردن و حفظ آن عقلانی است.به عبارت دیگر،شما باید به وزن مطلوب خود و نه حداقل وزن برسید.
در صورتی که شما هرگز قادر به رسیدن به وزن مورد هدف نیستید،پس هدف شما احتمالاً واقعگرایانه نبوده است و باید در آن تجدید نظر شود.تقلا برای رسیدن به یک وزن هدف غیر واقعی میتواند باعث بروز مقادیر زیادی استرس هیجانی و فیزیکی شده و حواس شما را از برنامه تمرینی خودتان پرت کند و باعث شود که به خاطر عادات غذایی نامتعادل به کارآیی شما لطمه بخورد.
حداقل میزان چربی بدن در ورزشکاران مرد و زن تا چه اندازه میباشد؟
اینچنین توصیه میشود که در ورزشکاران مرد نباید درصد چربی بدن زیر ۷- ۵ درصد و در ورزشکاران زن زیر۱۴ درصد وزن بدن برسد.
پیش از تصمیم به انجام یک برنامه کاهش وزن کمی زمان صرف کنید که چرا میخواهید وزن خود را کاهش دهید و از راهنمایی یک متخصص کار آزموده بهره مند شوید.
میزان مطلوب کاهش وزن در هر هفته چه میزان است؟
یک فرمول ساده برای کاهش وزن وجود دارد،شما لازم است که کالری بیشتری از کالری مصرفی خود بسوزانید.اگر یک برنامه ورزشی منظم دارید،باید قادر باشید از طریق کاهش ملایم در دریافت کالری خود ۱-۵/۰ کیلوگرم را در هفته کاهش دهید(این میزان کاهش نباید از۵۰۰ کالری در روز تجاوز نماید).
بهترین زمان کاهش وزن توسط ورزشکاران چه زمانی است؟
اما این مطلب را مد نظر داشته باشید که حتی کاهش جزیی در کالری دریافتی در طی دوره های تمرین سنگینی بدن شما را از مواد مغذی که برای ساخت عضله و کارآیی مطلوب شما لازم است،محروم میسازد.به همین جهت توصیه می شود که ورزشکاران وزن خود را در زمان تعطیلی مسابقات کاهش دهند تا از اثرات مضر محدودیت غذایی در طی فصل رقابت اجتناب گردد.
نقش آهن در بدن و میزان مورد نیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است ؟
آهن چند نقش مهم در بدن شما ایفا میکند.سلولهای قرمز خون را میسازد،که حمل اکسیژن در تمام بدن را به عهده دارد،در تبدیل غذا به انرژی کمک میکند و به مبارزه با عفونتها کمک مینماید.نقش آهن در حمل اکسیژن بویژه در طی ورزش حائز اهمیت است.بدون آهن،بدن شما قادر به ساخت گلبولهای قرمز سالم و رساندن اکسیژن کافی به عضلات،مغز و سایر احشاء نمی باشد.افت محسوس در ذخایر آهن،آنمی کمبود آهن نامیده میشود. در کل زنان نسبت به مردان نیاز به آهن بیشتری دارند تا آهن از دست رفته در طی قاعدگی را جبران نمایند ولی ورزشکاران احتمالاً نیاز به آهن خیلی بیشتری نسبت به غیرورزشکاران ندارند.هرچند ابهاماتی در این مورد در تحقیقات پزشکی وجود دارد.آهن کافی را میتوان از رژیم غذایی بدست آورد. البته این امر مستلزم عادات خوب تغذیه ای است.
بزرگترین مشکل در رابطه با آهن آن است که خیلی فراوان نیست.هر ۱۰۰۰ کالری بطور متوسط حاوی ۶ میلی گرم آهن است و زنان نیاز به ۱۵ میلی گرم در روز دارند(مردان به ۱۰ میلی گرم در روز نیاز دارند).در زنانی که رژیم کم کالری دارند در اغلب موارد نیاز به آهن تأمین نمیشود(از آنجا که مردان دریافت کالری بیشتر و نیاز کمتری دارند،برای آنها کمبود آهن کمتر اتفاق می افتد) تأکید بر مصرف رژیم پرکربوهیدرات و کم چربی توسط ورزشکاران در دریافت آهن پایین نقش دارد.گوشت قرم که معمولاً در ورزشکاران از مصرف آن اجتناب میشود،یکی از غنی ترین منابع آهن است.غذاهای غیرگوشتی پر کربوهیدرات محتوی آهن کمتری هستند بسیاری از ورزشکاران دانش آموز و دانشجو درصد بالایی از کالری خود را از غذاهای کم محتوا تأمین میکنند که خود بر شدت مشکل می افزاید.
علاوه بر دسترسی محدود به آهن جذب آن نیز کم است و بسته به منبع غذایی از ۲ تا۴۰درصد متغیر است.حول و حوش ۳۵- ۲۵ درصد آهن موجود در گوشت جذب می شود،حال آنکه تنها ۲۰-۲ درصد آهن موجود در منابع گیاهی جذب میگردد.
همانگونه که ملاحظه می کنید پاسخ به این سوال که آیا ورزشکاران زن نیاز به آهن بیشتری دارند واضح و قطعی نیست.با این وجود از آنجا که آهن یک ماده مغذی مهم برای کارآیی است،در یک ورزشکار زن در صورتی که از رژیم گیاهی استفاده میکند یا سعی در کاهش وزن دارد،احتمالاً عاقلانه این است که از یک مکمل آهن برای رفع نقص رژیم غذایی خود بهره مند شوند.
نقش کلسیم در بدن و میزان مورد نیاز آن در ورزشکاران زن و مرد چقدر است ؟
کلسیم به استخوانهای شما کمک میکند تا برای ایستادگی در مقابل استرس وزن توانایی کافی داشته باشند.در افراد سالم،در استخوانها در پاسخ به ورزش کلسیم بیشتری ذخیره میگردد و در نواحی استرس تراکم بیشتری می یابد.ورزشکاران ممکن است دچار شکستگیهای تلشی(ترک های کوچک در استخوان که اکثر اوقات در قسمت پایین ساق پاها رخ میدهند.)در اثر استرس مضاعف و یا ضعف استخوانها شوند.دریافت کلسیم ناکافی میتواند استخوانها را ضعیف سازد و باعث شود که حساسیت بیشتری به شکستگیهای تلشی پیدا کنند.در زنان ورزشکار وقتی که یک دختر به سن بلوغ میرسد و قاعدگی وی آغاز میشود،تولید استرژن در بدن او نیز نقشی در تراکم استخوانی او ایفا می کند.استروژن تولید شده به عنوان بخشی از سیکل قاعدگی ماهیانه باعث افزایش برداشت کلسیم خوراکی توسط استخوانها میشود و بدن ترتیب اثر مثبتی بر روی قدرت استخوان داشته باشد.
گاهی در زنان ورزشکار که چربی بدنی پایینی داشته و تمرینات شدیدی را انجام میدهند،قاعدگی قطع می شود یا اینکه دوره های قاعدگی بسیار بی نظم است.به این وضعیت آمنوره گفته می شود و میتواند آثار قابل ملاحظه ای بر روی تراکم استخوانی زنان برجا بگذارد.از آنجا که توقف سیکل قاعدگی همچنین به معنای کاهش تولید استروژن در بدن است،این امر می تواند باعث رسوب کلسیم کمتری در استخوانها شود.
کمبود کلسیم دارای دو اثر کوتاه مدت و دراز مدت است،اولین مشکل اینست که تراکم استخوانی پایین میتواند به شکستگی های تلشی منجر شود.آثار دراز مدت شامل پیدایش پوکی استخوان یا استئوپوروز(استخوانهای ترد و شکننده)در سالهای بعدی عمر هستند.
نیاز به کلسیم در مردان و زنان،ورزشکاران و غیرورزشکاران مشابه و به اندازه۱۲۰۰ میلی گرم در روز است.در صورتی که ورزشکاران کالری مورد نیاز خود را دریافت کنند،براحتی میتوانند نیاز خود را به کلسیم تأمین کنند.شیر بسیار بهتر از مکملهای کلسیم است،چرا که علاوه بر کلسیم،پروتئین،کربوهیدراتها،منیزیم،فسفر،بور و ریبوفلاوین را تأمین میکند.
در بعضی وضعیتها لازم است که ورزشکاران جایگزینی برای شیر پیدا کنند.زمانی که ورزشکاران عدم تحکل لاکتوز داشته باشند،جایگزینی آنزیمی توصیه می شود و در صورتی که موثر نبودند،غذاهای پر کلسیم نظیر اسفناج،کلم و گل کلم توصیه میگردند.در مجموع تأکید بیشتر بر روی مواد غذایی است و مکمل ها به عنوان آخرین حربه استفاده میشوند.
غذاهای قبل از مسابقه چه تأثیری بر کارآیی ورزشکار دارد؟
هیچ ماده غذایی وجود ندارد که بتوان در روز یا ساعات قبل از مسابقه مصرف نمود و بدین ترتیب عادت غذایی غلط در زمان تمرین را جبران کرد.همانگونه که رسیدن به بالاترین میزان آمادگی جسمانی ماهها زمان میبرد،رسیدن بدن به وضعیت مطلوب تغذیه ای نیز ماهها طول میکشد.تغذیه مناسب در طول زمان تمرین به شما کمک خواهد کرد که سخت تر تمرین کنید.حجم عضلات را افزایش دهید و ذخایر انرژی مورد نیاز برای بهترین کارآیی در رقابت را اندوخته نمایید.به غذای قبل از مسابقه به عنوان آخرین مرحله از رژیم غذایی زمان تمرین نگاه کنید و به یک حب جادویی که کارآیی شما را از متوسط به عالی افزایش میدهد.
آیا تغذیه قبل از مسابقات برای همه ورزشکاران یکسان است؟
اگر چه ممکن است خواهان این باشید که دقیقاً بدانید چه زمان،چه چیز و چه مقدار بخورید،ولی هیچ توصیه اختصاصی برای جمیع ورزشکاران وجود ندارد.هیچ رویه یکسانی نیست که برای همه افراد مناسب باشد.شما لازم است که خودتان پیدا کنید چه غذایی برای شما مطلوبتر است.به عنوان مثال برخی از دونده ها میتوانند ظرف یک ساعت قبل از یک مسابقه بزرگ غذا بخورند.حال آنکه سایریندر صورتی که نزدیک به فعالیت شدید غذا بخورند مبتلا به کرامپهای معده می شوند.برخی از ورزشکاران دوست دارند غذای کم حجمی بخورند تا معده و اعصاب خود را آرام کنند.تعدادی دیگر احساس ضعف و بدحالی در آنها می شود.تجربیاتی را در طی ماهها تمرین خود بدست آورید تا به بهترین برنامه و نوع غذا برای خود پی ببرید.البته این امر نیاز به آزمون و خطا دارد.بنابراین اجازه ندهید تا آخرین روزهای قبل از یک مسابقه بزرگ این تجربیات وقت شما را بگیرد.
مصرف غذای پیش از مسابقه چه زمانی صورت میگیرد؟
زمان مصرف غذای بیش از مسابقه به حجم آن و زمانی از روز که مسابقه برگزار میشود،بستگی دارد.پروتئین و چربی کندتر جذب میشوند.بنابراین غذاهای محتوی پروتئین و چربی باید زودتر از غذاهای پر کربوهیدرات مصرف گردند.هضم غذاهای پر حجم زمان زیادی طول می کشد،حال آنکه غذاهای کم حجم و مایع سریعتر هضم می شوند.
غذای قبل از مسابقه ترجیحاً باید محتوی چه موادی باشد؟
برای آنکه بهترین کارآیی را داشته باشید همچنین لازم است که بخوبی مایعات دریافت کنید.تمام وعده های غذایی قبل از مسابقه باید محتوی میزان زیادی نوشیدنی(آبمیوه،آب و نوشابه ورزشی)باشند.
بهترین برنامه غذایی مناسب برای ورزشهای صبح و عصربرای هر ورزشکار چیست؟
مسابقاتی که صبح برگزار میشوند:به هنگام آماده شدن برای یک مسابقه در صبح،شب قبل از مسابقه غذای کاملی را که سرشار از کربوهیدراتهاست مصرف نمایید.با خوردن یک میان وعده پر کربوهیدرات به هنگام خواب غذای شب را تکمیل نمایید.صبحها به قدری زود بیدار شوید تا بتوانید یک صبحانه یا میان وعده سبک مصرف کنید.بسته به زمانی که قبل از مسابقه فرصت دارید،می توانید مقداری پروتئین و چربی در غذای خود بگنجانید.به عنوان مثال دونده ای برای مسابقه ۱۰ صبح آماده میشود می تواند یک کاسه محتوی غلات،یک لیوان آبمیوه و موز(که حدوداً ۴۰۰-۳۰۰ کالری را تأمین میکند)را در ساعت ۳۰/۷ یا ۸ صبح بخورد.
مسابقاتی که بعد از ظهر برگزار میشوند:یک صبحانه مفصل بخورید(به عنوان مثال کلوچه،میوه،شیر یا ماست که حدوداً۷۰۰ کالری دارد.)بسته به زمان مسابقه ناهار ممکن است عبارت از یک میان وعده سبک حاوی ۳۰۰ کالری(به عنوان مثال یک قطعه نان و یک تکه میوه و یا یک غذای با حجم متوسط شامل پروتئین و چربی و به میزان۷۰۰-۵۰۰ کالری باشد(مثال یک ساندویچ،میوه و چوب شور)
مسابقاتی که عصر برگزار میشوند:قبل از مسابقه عصر،یک صبحانه و ناهار مفصل سپس یک میان وعده پر کربوهیدرات سبک دو ساعت قبل از رقابت مصرف کنید.خوردن شام را به پایان مسابقه موکول نمایید.

فرق شمشیر نینجارنجر با شمشیر سامورایی

فرق شمشیر نینجارنجر با شمشیر سامورایی

شمشیر نینجارنجر (کاتانا):کوتاه با دسته بلند و با ضربه گیر پهن تر که طراحی شده بوده برای عملیات و ترور

که درون این شمشیر سلاح های دیگر از جمله چاقو – انواع زهر و دود زا مخفی شده است .

مبارزه با شمشیر نینجارنجر به مراتب مشکل تر از شمشیر بلند است که نینجارنجر به این امر مهارت دارد . ساموراهایی که فقط یاد میگیرند از شمشیر استفاده کنند و حق استفاده کردن از ضربات دست و پا را ندارند .

یک نینجارنجر مهارتهای فوق  الاده ای کسب میکنند از جمله:

مهارتهای : شناهای بی صدا –شنا کردن های طولانی –تنفس های غیر طبیعی در زیر اب –مخفی شدن در اب – عوض کردن لباس در زیر اب

 

نینجاها در زمان های قدیم

در زمان های قدیم که نینجاها به عنوان افرادی مخوف مشخص شده بودند و در خدمت اربابان بودند تکنیکهایی که میساختند فقط برای زمان جنگ بوده و اینکه چگونه در برابر دشمن که قصد جان نینجا را دارد بایستند.
پس تکنیک های عملیاتی نینجاها تنکینکهایی است که برای جنگ واقعی به کار میرود.
نینجاها استاد عملیات بودند و بسیار زیاد حقه می دانستند.
نینجاها برای رفتن به یک عملیات بارها و بارها آن منطقه را از نظر جغرافیا و هزار چیز دیگر بررسی میکرده و خود را برای ساختن یک نقشه آماده میکرده اند.
هنرهای یک نینجا هنگام عملیات :
۱- استفاده از انواع سلاح ها برای بالا رفتن از دیوار قصر و مبارزه
۲- انواع راه رفتن
۳- استفاده از بمب دود زا برای نامرئی شدن و فرار
۴- همراه داشتن مواد شیمیایی برای درمان زخم یا ساختن سم
۵- استفاده از چندین لباس برای گمراه کردن
۶- استفاده از حقه های عملیاتی مانند تله – تقلید صدا – تکنیکهای روانشناسی و ..
۷- باز کردن انواع قفل
۸- بالا رفتن از دیوار و درخت
۹- حمل انواع سلاح سرد
۱۰- جاسازی نامه و سلاح در لباس و بدن

نیرنگ و شبیخون دو امر بسیار مهم برای نینجا ها است. نینجا ها سعی می کنند تا دشمن را طوری بفریبند که تادر محاسبات و تصمیم گیری ها دچار اشتباه شوند. نینجا ها همیشه سعی می کنند که از تقدم و برتری دشمن جلوگیری کنند. نینجا ها در زمانی که دشمن آماده نبود حمله می کنند و دشمن را تحت فشار قرار می دهند به صورتی که اورا به ضعف می کشاندند.

بیشتر نینجاها تر جیح می دهند که تنها کار کنند امادر شرایطی به صورت گروهی کار می کنند. ترفند های عمده ای که اعمال خارق العاده ی او بر اساس آن شکل می گرفت،سه دسته هستند:

۱٫نفوذ کردن

۲٫نامرئی شدن

۳٫گریختن