بخش 1 :مبانی روانشناسی ورزشی
ابعاد روانشناسی ورزشی: هر دانشی داراي دو بعد می باشد:
1 .مفاهیم (تعاریف و مباحث نظري)
2 .کاربردها (زمینه هاي پژوهشی و راهبردهاي عملیاتی)
و روان شناسی ورزشی نیز همچون سایر دانش هاي جامع و کامل این دو بعد را داراست.
مفاهیم:
روان شناسی: علم مطالعه رفتارها و حالت هاي روانی انسان. ورزش یک رفتار است. بنابراین روان شناسی ورزشی:
دانش مطالعه ، شناخت و توسعه رفتارها و حالتهاي روانی ورزشکاران و سایر افرادي است که به نوعی در محیط ورزش
درگیر می باشند.
کاربردها:
اهم کاربردهاي روان شناسی در محیط ورزش و فعالیت بدنی :
1 .توسعه دانش هاي وابسته در یادگیري ، آموزش ، تمرین و گزینش ورزشکاران
2 .ایجاد خودباوري – اعتماد به نفس
3 .ایجاد انگیزه و انرژي روانی مناسب
4 .کاهش برانگیختگی و اضطراب
5 .افزایش توجه و تمرکز
6 .تنش زدایی و آرامش بخشی0.